Projekt pt. „Kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania”

Elpar fundusze europejskie

Projekt pt. „Kable SN z półprzewodzącymi ekranami zawierającymi nanonapełniacze hybrydowe i technologia ich wytwarzania”

 

CEL PROJEKTU: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie technologii produkcji kabli SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych.

PLANOWANE EFEKTY: opracowanie nowego produktu - kabla SN z ekranami półprzewodzącymi z udziałem hybrydowych nanostruktur węglowych oraz technologia jego wytwarzania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 17 580 460,50zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 7 349 745,93zł

 

1_Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2016 - 04/08/2016

2_Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

3_Załącznik do formularza ofertowego

4_Załącznik nr 1 do wzoru Umowy - harmonogram

5_Załącznik nr 2 do wzoru Umowy - wzór protokołu odbioru

6_Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

7_Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

8_Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

9_Załącznik nr 6 - wykaz osób

10_Załącznik nr 7 -  Umowa o wykonanie badań przemysłowych

11_Załącznik nr 8 - wykaz sprzętu

12_Załącznik nr 9 - oświadczenie o braku powiązań

13_Załącznik nr 10 - Oświadczenie o statusie prawnym

14_Załącznik nr 11 - oświadczenie o zachowaniu poufności

15_Załącznik nr 12 - wykaz usług

 

Do góry