Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Fabryki Kabli ELPAR”

Elpar fundusze europejskie

Projekt pt. „Centrum Badawczo – Rozwojowe Fabryki Kabli ELPAR”

 

CEL PROJEKTU: utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w przedsiębiorstwie Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. 

PLANOWANE EFEKTY: rozwój i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie tworzenia nowych produktów i procesów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 019 863,24zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 17 481 685,20zł

 

1_Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

2_Załącznik nr 2 - Wzór Umowy

3_Załącznik nr 3 - Wykaz robót

4_Załącznik nr 4 - Wykaz osób

5_Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnienia warunków

6_Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7_Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań

8_Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy

9_Załącznik nr 9 - Formularz Kosztorysu Ofertowego

10_Zapytanie ofertowe nr 1/2.1/POIR

11_Odpowiedzi z dnia 23.10.2017

12_Odpowiedzi z dnia 25.10.2017

13_Odpowiedzi z dnia 27.10.2017

14_Odpowiedzi z dnia 2.11.2017

15_Odpowiedzi z dnia 3.11.2017

16_Oświadczenie o unieważnieniu postępowania

Do góry